میزان پذیرش بومی در دوره روزانه دانشگاه ها چقدر است؟

بلاگ سان: میزان پذیرش بومی رشته ها در دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به دو گروه رشته های پرمتقاضی و کم متقاضی تقسیم می شود. به این صورت که پس از کسر سهمیه 25 درصـدی و 5 درصدی ایثارگران، حـدود 60 درصد ظرفیـت باقی مانده هـر رشته محل بصورت گزینش بومـی و حدود 40 درصد آن به صـورت گزینش آزاد به انجام می رسد.

میزان پذیرش بومی در دوره روزانه دانشگاه ها چقدر است؟
به گزارش بلاگ سان به نقل از ایسنا، طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، میزان پذیرش بومی در رشـته های پرمتقاضی دوره روزانه با توجه به این که نگاه بومی در آنها کمتر اسـت، تعدیل شـده اسـت. به این صورت که پس از کسر سهمیه ۲۵ درصدی و ۵ درصدی ایثارگران، حـدود ۶۰ درصد ظرفیـت باقی مانده هـر رشته محل بصورت گزینش بومـی و حدود ۴۰ درصد آن به صـورت گزینش آزاد به انجام می رسد.
این رشته ها در گروه علوم ریاضی و فنی شامل مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، معماری و صنایع و در گروه علوم تجربی شامل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و در رشته علوم انسانی نیز شامل حقوق، روانشناسی و حسابداری است.
در سایر رشته های دوره روزانه آزمون سراسری، پس از کسر سهمیه ۲۵ درصدی و ۵ درصدی ایثارگران، از مابقی ظرفیـت میـزان پذیـرش بومـی حـدود ۸۰ درصـد اسـت و گزینـش حـدود ۲۰ درصد دیگر ظرفیت، به صـورت آزاد به انجام می رسد.
نـوع گزینـش بومی تمامی رشته محل های دوره های نوبت دوم (شبانه)و نیمه حضوری در صـورت وجـود از نـوع بومی اسـتانی اسـت. پس از کسـر سـهمیه ۲۵ درصـد و ۵ درصـد ایثارگـران، از باقی مانـده ظرفیـت حـدود ۸۰ درصـد ظرفیـت رشـته های نوبـت دوم یـا نیمه حضـوری بـه داوطلبان بومی هر اسـتان تعلـق خواهد گرفـت و حـدود ۲۰ درصـد بـه داوطلبـان آزاد اختصـاص می یابـد.
تمامی رشته محل های دانشگاه پیام نـور و مؤسسـات غیرانتفاعـی به صـورت "بومـی - ناحیه ای" گزینـش می شـوند؛ بدین معنا که پس از کسـر سـهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصـد ایثارگـران، از باقی مانـده ظرفیت حـدود ۸۰ درصد ظرفیت رشـته محل های ایـن دوره هـا بـه داوطلبان بومـی نواحی مربـوط و بقیه بـه داوطلبـان آزاد اختصاص دارد.
همین طور نـوع گزینـش رشـته های دانشـگاه پیام نـور، پس از آزمون سراسـری سـال ۱۳۹۶ بـه "بومـی ناحیـه ای" تغییـر یافته اسـت و دیگر نیازی به بررسـی جدول مراکـز پذیرنـده تحت پوشـش هـر واحد دانشگاه پیام نور نیسـت.
به گزارش بلاگ سان به نقل از ایسنا، دفترچه های راهنمای انتخاب رشته در همه گروههای آزمایشی روز یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ در سایت سازمان سنجش منتشر گردید و انتخاب رشته بوسیله سامانه جامع آزمون سراسری برای همه گروههای آزمایشی شروع شد و تا فردا ششم شهریور ادامه خواهد داشت و انتخاب رشته در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، به انجام می رسد.
انتخاب رشته برای انتخاب کدرشته محل های پذیرش با آزمون و پذیرش فقط برمبنای سوابق تحصیلی «بدون آزمون» در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، به انجام می رسد. به عبارت دیگر پروسه انتخاب رشته این دو جداگانه نخواهد بود.
بر این اساس داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (نوبت های اول و دوم) ثبت نام کرده و غایب جلسه این آزمون ها بوده اند، نیازی به ثبت نام مجدد برای رشته های پذیرش فقط با سوابق تحصیلی ندارند و می توانند در رشته هایی که پذیرش آنها با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است تا ۱۵۰ کدرشته محل از دفترچه راهنمای انتخاب رشته انتخاب نموده و در فرم انتخاب رشته درج کنند.
همین طور داوطلبانی که قبلاً در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ ثبت نام نکرده اند، می توانند تا روز فردا نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در رشته هایی که پذیرش آنها با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است، بر طبق دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته های پذیرش بر طبق سوابق تحصیلی که روز یکشنبه ۲۹ مرداد در سایت سازمان سنجش انتشار یافت، اقدام نمایند.
در صورتیکه فردی هم نسبت به انتخاب رشته در مرحله انتخاب رشته های با آزمون و رشته های فقط بر طبق سوابق تحصیلی (بدون آزمون) اقدام نماید و هم در مرحله ثبت نام برای رشته های صرفاًبراساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) مبادرت به ثبت نام و انتخاب رشته برای این رشته ها نماید، ثبت نام و انتخاب رشته وی در رشته های صرفاًبراساس سوابق تحصیلی باطل خواهد شد و هزینه پرداختی وی نیز مسترد نخواهد شد.
دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی حاوی تمامی شرایط و ضوابط اختصاصی رشته های مختلف تحصیلی دوره های روزانه، شبانه، مجازی، پردیس خودگردان و شهریه پرداز، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی (اعم از با آزمون و پذیرش فقط براساسسوابق تحصیلی «بدون آزمون»)، توضیحاتِ کامل درباره ی نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته و همین طور راهنمای مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری است و داوطلبان باید دفترچه های انتخاب رشتهٔ مربوط را به دقت مطالعه کنند.
تاکید می شود داوطلبان ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) گروه آزمایشی مربوط و توضیحات مندرج در بخش پیوست ها و نیز ویژه نامه انتخاب رشته اقدام نموده وکدرشته محل های مورد نظر خودرا (برابر ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده) استخراج و به ترتیب تقدمِ علاقه مرتب کنند.
بعد از آن کدرشته های انتخابی خودرا ابتدا در فرم پیش نویس مندرج در آخر دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج و بعد از اطمینان از صحت کدرشته محل های انتخابی، این کدرشته محل ها را در فرم انتخاب رشته اینترنتی ثبت و تکمیل کنند.
بعد از تائید نهایی کدرشته های انتخابی، شماره ۱۵ رقمی بوسیله سیستم به عنوان رسید انتخاب رشته در اختیار متقاضی قرار داده خواهد شد.
داوطلبان توجه داشته باشند که فقط یک دفعه اجازه انتخاب رشته به هر فرد داده می شود. ضمناً بعد از انجام انتخاب رشته و دریافت رسید ۱۵ رقمی، داوطلبان می توانند فرم انتخاب رشته خودرا به تعداد دفعات محدود تصحیح و یا ویرایش کنند.
در صورت علاقه به انتخاب رشته های خاص یا بورسیه، حتما شرایط و ضوابط این رشته ها را (که به طور جداگانه به عنوان پیوست دفترچه های راهنمای انتخاب رشته در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است) مطالعه کنند و فقط در صورت داشتن شرایط لازم، این رشته ها را انتخاب کنند.
داوطلبان برای اعلام علاقه مندی جهت پذیرش در رشته های با آزمون دانشگاه پیام نور و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی باید نسبت به پرداخت هزینه مربوط به علاقه مندی به هر یک از این دوره ها، باید برای هر کدام بصورت جداگانه مبلغ ۳۶۰ هزار ریال بوسیله سیستم پرداخت اینترنتی مندرج در سایت سازمان سنجش (بخش خرید کارت اعتباری) اقدام نموده و سپس رشته محل های این دانشگاه ها و مؤسسات را در فرم انتخاب رشته درج کنند.
داوطلبان مشتاق پذیرش در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی تهران در صورتیکه مطابق کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی تهران شده اند در این مرحله می توانند با اطمینان از داشتن شرایطِ پذیرش در رشته های این دانشگاه ها، با پرداخت هزینهٔ مربوط به علاقه مندی به رشته های این دانشگاه ها به مبلغ ۳۶۰ هزار ریال بوسیله سیستمِ پرداختِ اینترنتی مندرج در سایت سازمان سنجش (بخش خرید کارت اعتباری)، نسبت به انتخاب رشته محل های این دانشگاه ها اقدام نمایند.
منبع:

1402/06/06
10:00:24
0.0 / 5
312
این پست بلاگ سان را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین پستهای مرتبط
نظرات کاربران بلاگ سان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
sunblog